Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetovej stránky

Media and Digital Services a.s.
IČO: 48 238 902
so sídlom: Einsteinova 21, 851 01 Bratislava
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 6196/B

Zmena v ochrane osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov fyzických osôb nadobudlo 25.5.2018 účinnosť nariadenie EÚ (v angličtine General Data Protection Regulation, v skratke GDPR) ako aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Tieto predpisy zvyšujú úroveň ochrany osobných údajov.

Kto sme a ako prichádzame do styku s osobnými údajmi

Media and Digital Services, a.s. so sídlom Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 48 238 902 je mediálnou agentúrou s dôrazom na digital, poskytujúcou služby v oblasti plánovania, nákupu, stratégie, prieskumov, produkcie a iných služieb súvisiacich s marketingovou a mediálnou komunikáciou.

V našich informačných systémoch spracúvame osobné údaje ako prevádzkovateľ za účelom a právnym základom:

 • v súvislosti s plnením predmetu obchodných a iných zmlúv,na právnom základe plnenia zmluvy a  na základe oprávneného záujmu
 • pri propagácii našich služieb alebo marketingovýchčinnostiach na základe súhlasu dotknutých osôb alebo oprávneného záujmu
 • za účelom posúdenia žiadosti alebo odpovedev prípade dobrovoľného oznámenia osobných údajov na kontaktnom emaile info@mdservices.sk alebo našej poštovej adrese dotknutých osôb tieto údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu
 • pri nábore zamestnancov na základe oprávneného záujmu, na zavedenie predzmluvných a zmluvných vzťahov a na základe  súhlasu

 

Viac  informácií o podmienkach spracovania údajov  našich  obchodných partnerov, uchádzačov o zamestnanie a iných tretích  osôb nájdete v súvisiacich  informačných dokumentoch pre  jednotlivé skupiny dotknutých osôb:

Informácia pre klientov a dodávateľov

Informácia pre uchádzačov o zamestnanie

Informácia pre  tretie strany

Ďalej spracúvame osobné údaje ako sprostredkovateľ v súvislosti s pokynmi iných prevádzkovateľov, na základe sprostredkovateľskej zmluvy, za účelom poskytovania marketingových služieb.

Ako dlho uchovávame osobné údaje a ako ich chránime?

Všetky osobné údaje sú spracovávané len v rozsahu potrebnom pre naplnenie účelu zmluvy alebo objednávky, prípadne do momentu odvolania súhlasu dotknutých osôb, ďalej na základe pokynov prevádzkovateľov, ak sme v roli sprostredkovateľa, najdlhšie však po dobu určenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi.

Pri spracúvaní osobných údajov dodržiavame zásady ochrany osobných údajov a zaviedli sme technické a organizačné opatrenia na ich ochranu a bezpečnosť.

Poskytujeme osobné údaje iným subjektom?

Niektoré situácie vyžadujú, aby osobné údaje boli poskytnuté alebo sprístupnené aj iným subjektom. Prevádzkovateľ môže sprístupniť osobné údaje dotknutých osôb tretím stranám iba v prípadoch, keď jej to ukladá alebo umožňuje zákon alebo so súhlasom dotknutej osoby.

Komu poskytujeme prípadne sprístupňujeme osobné informácie:

– dodávateľom externých služieb prevádzkovateľa (najmä programátorské či iné podporné technické a softwarové služby)

– prevádzkovateľom IT technológií využívaných prevádzkovateľom, ktorí ich spracovávajú na zabezpečenie funkčnosti príslušných služieb a systémov prevádzkovateľa

– v nevyhnutne potrebnom rozsahu právnym, ekonomickým a daňovým poradcom prevádzkovateľa a audítorom prevádzkovateľa, ktorí ich spracovávajú za účelom poskytovania poradenských služieb prevádzkovateľovi

– ďalším sprostredkovateľom (subdodávateľom), ktorí ďalej spracúvajú osobné údaje na základe našich pokynov (v prípade spracúvania údajov kde sme v roli sprostredkovateľa)

Práva dotknutých osôb

Výber zo znenia zákona č.  18/2018 tu

1.dotknutá osoba má právo vyžadovať od Prevádzkovateľa na základe žiadosti potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú osobné údaje dotknutej osoby spracovávané, a v kladnom prípade žiadať poskytnutie informácií o spracovávaní osobných údajov, ktoré sa dotknutej osoby týkajú.

2.dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov ktoré sa jej týkajú a so zreteľom na účel spracovania osobných údajov a na doplnenie neúplných osobných údajov.

3.V prípade spracovania osobných údajov z právneho titulu zmluvy alebo z právneho titulu súhlasu dotknutej osoby, má dotknutá osoba právo na prenosnosť osobných údajov ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, a to v štruktúrovanom bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ak dochádza ku spracovaniu osobných údajov dotknutej osoby automatizovanou formou a pred uplynutím doby uchovania osobných údajov. Uplatnenie tohto práva nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

1.Dotknutá osoba má právo na likvidáciu osobných údajov (právo na výmaz osobných údajov) ktoré sú predmetom spracúvania ak:

 • sú osobné údaje spracúvané v rozpore so zákonom alebo
 • na základe odvolania súhlasu dotknutej osoby (v prípade spracúvania osobných údajov z právneho titulu súhlasu dotknutej osoby) alebo
 • dotknutá osoba namieta proti spracovaniu osobných údajov spracúvaných z právneho titulu oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a neprevažujú oprávnené dôvody Prevádzkovateľa na spracovanie osobných údajov alebo
 • osobné údaje už nie sú potrebné pre účel pre ktorý boli získané alebo pre ktorý sa inak spracúvali alebo
 • po uplynutí času uchovania osobných údajov.

Právo na likvidáciu osobných údajov podľa písm. d) sa neuplatňuje ak je spracovanie osobných údajov potrebné pre Prevádzkovateľa na:

– uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo

– uplatnenie práva na informácie,

– plnenie povinností podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení ďalších zákonov (účinného od 25.5.2018) alebo osobitného predpisu,

– uplatnenie právneho nároku

– na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8, ak je pravdepodobné, že právo podľa odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania.

 

2.Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov ak:

 • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov a prípadnú aktualizáciu osobných údajov,
 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení ďalších zákonov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

3.Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú vo všetkých prípadoch, kde právnym titulom spracovania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov ktoré sa jej týkajú aj v prípade ak sú tieto osobné údaje spracúvané za účelom priameho marketingu vrátane profilovania, v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

 

 1. Pri podozrení, že sa osobné údaje neoprávnene spracúvajú má dotknutá osoba právo návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov.
 2. Ak právnym dôvodom spracovania osobných údajov dotknutej osoby je jej súhlas, môže dotknutá osoba taký súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať na nižšie uvedenej emailovej adrese. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.

 

Kontakt na prevádzkovateľa

Ak máte záujem o bližšie informácie ohľadne Vašich práv alebo máte záujem uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv, môžete nás kontaktovať na tomto e-maile: info@mdservices.sk prípadne prostredníctvom pošty na adrese sídla našej spoločnosti, Media and Digital Services, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava.